Inspecții

Structura organizatorica

Inspectia de stat pentru controlul tehnic vitivinicol  

 • respectă legislaţia privind înfiinţarea, defrişarea, reconversia plantaţiilor viticole şi modul de întreţinere a acestora ;
 • avizează cererile întocmite pentru acordarea dreptului de plantare a viţei de vie pentru suprafeţe mai mari de 0,1 ha şi eliberează autorizaţii de plantare;
 • verifică şi controlează modul de aplicare a prevederilor legale privind producerea strugurilor, vinurilor şi a altor produse vitivinicole, indiferent de producător;
 • urmăreşte respectarea normelor de comercializare, ambalare şi etichetare a produselor vitivinicole;
 • previne şi combate fenomenele şi practicile oenologice ilicite care pot genera corupţie şi care pot avea repercusiuni grave asupra sectorului vitivinicol;
 • supraveghează executarea unor practici oenologice speciale: acidifiere, dezacidifiere şi operaţiuni de îmbogăţire în zahăr a mustului şi de îndulcire a vinului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • verifică agenţii economici care comercializează produse vinicole sub forma neîmbuteliată privind calitatea, provenienţa, evidenţa, autenticitatea, naturaleţea şi condiţiile de depozitare;
 • urmăreşte retragerea sub control, destinaţia şi modul de valorificare a produselor secundare rezultate în urma procesului de vinificaţie, pentru a nu fi utilizate în scopuri ce contravin practicilor vinicole autorizate;
 • verifică corectitudinea datelor înscrise în Registrului Plantaţiilor Viticole şi actualizarea lor;
 • verifică modul de gestionare a drepturile individuale de plantare/replantare a viţei de vie cu struguri de vin şi rezervele regionale de plantare;
 • respectă normele de evidenţă a produselor, verifică modul de întocmire a declaraţiilor de stocuri, de recoltă şi producţie;
 • respectă prevederile art. 8 din Ordinul Ministrului Agriculturii nr. 234/2004 privind aprobarea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi a registrelor de evidenţa (avizarea documentelor, atât la expediere cât şi la destinaţie), a registrelor de evidenţa – registre de intrări/ieşiri pentru produse vitivinicole în vrac, îmbuteliere, practici şi tratamente oenologice;
 • verifică activitatea laboratoarelor autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea efectuării de analize şi expertize la vinuri şi alte băuturi obţinute din must şi subproduse vitivinicole pentru consumul intern şi pentru export;
 • constată dacă vinurile, alte produse vitivinicole şi băuturile alcoolice cu indicaţie geografică recunoscută sunt improprii consumului ori necorespunzătoare calitativ şi limitează sau interzic utilizarea şi comercializarea în alte scopuri sau distrugerea lor în conformitate cu actele normative în vigoare;
 • constată săvârşirea infracţiunilor în sectorul producţiei viticole şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative în vigoare;
 • verifică etichetarea produselor vinicole, conform prevederilor art. 77 şi 78 din HG nr. 1134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002;
 • propune suspendarea sau retragerea licenţei de fabricaţie pentru abaterile constatate;
 • aprobă planurile individuale şi realizează recepţia cantitativă şi calitativă a măsurilor eligibile, pentru programul restructurare/reconversie şi a altor măsuri de piaţă, respectând prevederile Acordului nr. 239.221/14817/2007 încheiat intre Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură si DGITC – ISCTV, cu modificările si completările ulterioare;
 • verifica respectarea practicilor si tratamentelor admise în producerea vinurilor si a altor produse vitivinicole, efectuează controlul analitic al vinurilor prin intermediul laboratoarelor autorizate;
 • exercita controlul de conformitate pentru produsele vitivinicole importate;
 • interzice comercializarea loturilor de vin si a altor produse vitivinicole la care exista suspiciunea ca fiind necorespunzătoare sub aspect calitativ până la clarificarea situaţiei
 • prelevează probe şi contraprobe din produsele controlate si din alte materiale auxiliare necesare procesului de producţie pentru analizele efectuate în laboratoare autorizate;
 • întocmeşte şi transmite lunar sub formă de raport către M.A.D.R. situaţiile neregulilor constatate şi măsurile aplicate în vederea respectării legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu;
 • în cazul în care descoperă agenţi economici care nu respectă legislaţia în domeniu şi au sediul în alt judeţ şi informează D.A.J. din judeţul unde agentul economic îşi are sediul, asupra prevederilor legale încălcate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare;
 • în situaţia în care primeşte informaţii de la o altă D.A.J. judeţeană asupra nerespectării legislaţiei de către un agent economic din judeţul sau, identifică locurile unde activează agentul economic care nu a respectat legislaţia, după care anunţă D.A.J.- urile unde au fost comercializate produsele;
 • participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul de activitate;
 • participă la întruniri, simpozioane, cursuri de perfecţionare privind implementarea politicilor agricole comunitare organizate de organismele naţionale, europene şi internaţionale, după caz;
 • colaborează pe baza unor protocoale aprobate de conducerea D.A.J., cu celelalte instituţii (D.S.V.S.A., Garda Financiară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Oficiul judeţean pentru Protecţia Consumatorului), pentru respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul vitivinicol;
 • rezolvă reclamaţiile, sesizările şi solicitările cetăţenilor, agenţilor economici şi participă la rezolvarea litigiilor din domeniul de activitate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare şi de conducerea D.A.J. şi a M.A.D.R în domeniul de activitate, sarcini ce vor fi stabilite de conducerea D.A.J. prin decizie;
 • păstrează secretul profesional, în sensul de a nu divulga unei terţe parţi datele confidenţiale de care a luat la cunoştinţa în timpul inspecţiilor şi controalelor
 • respectarea legislatiei privind infiintarea si defrisarea plantatiilor viticole, modul de intretinere a acestora si de conservare a amenajarilor de combatere a eroziunii solului la producatori, indiferent de forma de proprietate sau de exploatare;
 • aplicarea normelor de producere si comercializare a materialului saditor; modul de aplicare a prevderilor legale privind producerea, in vederea comercializarii, a strugurilor, vinurilor si a celorlalte produse vitivinicole indiferent de producator;
 • respectarea practicilor si tratamentelor admise in producerea vinurilor si a altor produse vitivinicole, efectueaza controlul analitic al vinurilor si bauturilor alcoolice cu indicatie geografica recunoscuta, in vederea comercializarii lor, prin intermediul laboratoarelor autorizate;
 • verificarea tehnica, in toate fazele producerii vinurilor, bauturilor alcoolice cu indicatie geografica recunoscuta si a celorlalte produse cu denumire de origine, asupra eliberarii documentelor necesare pentru atestarea calitatii produselor, inclusiv la comercializare;
 • executarea expertizelor tehnice si analizelor in domeniul realizarii productiei de struguri, vinuri si alte produse vitivinicole;
 • verificarea activitatii laboratoarelor autorizate de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale in vederea efectuarii de analize si expertize la vinuri si alte bauturi obtinute din must si subproduse vitivinicole pentru consum intern si export;
 • executarea in colaborare cu ONDOV (Oficiul National al Denumirilor de Origine pentru Vinuri si Alte Produse Vitivinicole), octiuni de control tehnic in legatura cu producerea vinurilor si a altor produse vitivinicole cu denumire de origine controlata pentru piata interna si pentru export;
 • constatarea ca vinurile, alte produse vitivinicole si bauturile alcoolice cu indicatie geografica recunoscuta sunt improprii consumului ori necorespunzatoare calitativ, si limitarea sau interzicerea utilizarii si comercializarii in alte scopuri sau dispunerea distrugerii lor, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
 • verificarea, prin sondaj, a corectitudinii intocmirii declaratiilor de stocuri, de recolta si de productie, scriptic sau faptic, indiferent de declarant;
 • constatarea savarsirii infractiunilor in sectorul productiei vitivinicole, si aplicarea sanctiunilor prevazute de actele normative in vigoare;
 • indeplinirea si a altor atributii stabilite de actele normative in vigoare pentru acest domeniu.

  Inspectia de stat pentru controlul tehnic in producerea si valorificarea legumelor si fructelor:

 • verifică, prin sondaj, respectarea conformităţii cu standardele de comercializare a    fructelor şi legumelor proaspete pe întreaga filieră de produs;
 • efectuează controlul şi eliberează certificatul de conformitate şi certificatul de destinaţie industrială pentru fructele şi legumele proaspete provenite din import sau destinate exportului;
 • verifică documentaţia şi facturile pentru loturile de legume şi fructe care se supun standardelor de calitate pe filiera de comercializare;
 • verifică, prin sondaj, modul de realizare a autocontrolului privind respectarea standardelor de comercializare, de către operatorii care au dotarea şi structura organizatorică necesară şi sunt atestaţi de Autoritatea de Coordonare a I.S.C.T.L.F.P;
 • intocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul de fructe şi legume şi asigură reactualizarea acesteia;
 • asigură controlul de conformitate cu standardele de comercializare a fructelor şi legumelor proaspete care urmează procedura de retragere de la comercializare;
 • aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • verifică documentaţia şi vizează autorizaţiile de plantare şi de defrişare a plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi;
 • participă la realizarea obiectivelor prevăzute în strategia dezvoltării agriculturii în sectorul vegetal, domeniul legume-fructe;
 • participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul de activitate;
 • participă la întruniri, simpozioane, cursuri de perfecţionare privind  implementarea politicilor agricole comunitare organizate de organismele naţionale, europene şi internaţionale, după caz;
 • verifică modul de realizare a tehnologiilor de producţie şi a bunelor practici agricole;
 • în cazul în care descoperă agenţi economici care au sediul în alt judeţ şi nu respectă legislaţia în domeniu, informează D.A.J. din judeţul unde agentul economic îşi are sediul, asupră prevederilor legale încălcate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare;
 • în situaţia în care primeşte informaţii de la alta D.A.J. judeţeană asupra nerespectării legislaţiei de către un agent economic din judeţul sau, identifică locurile unde agentul economic care nu a respectat legislaţia, după care anunţă D.A.J.- urile unde au fost comercializate produsele;
 • colaborează pe baza unor protocoale aprobate de conducerea D.A.J., cu celelalte instituţii (Birourile si punctele vamale judeţene, D.S.V.S.A., Garda Financiară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Oficiul judeţean pentru Protecţia Consumatorului), pentru respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul de activitate;
 • transmite lunar rapoarte către D.G.I.T.C. din cadrul M.A.D.R. privind neregulile constatate, activitatea desfăşurată şi măsurile ce se aplică pentru eliminarea deficienţelor constatate;
 • rezolvă reclamaţiile, sesizările şi solicitările cetăţenilor, agenţilor economici şi participă la rezolvarea litigiilor din domeniul de activitate;
 • păstrează secretul profesional, în sensul de a nu divulga unei terţe parţi datele confidenţiale de care a luat la cunoştinţa în timpul inspecţiilor şi controalelor;

Inspectia pentru organisme modificate genetic, conservarea solului si controlul fertilizantilor  

 • răspunde de implementarea legislaţiei în vigoare în domeniul controlul fertilizanţilor;
 • participă la realizarea obiectivelor prevăzute în strategia dezvoltării agriculturii în sectorul vegetal; 
 • controlează activitatea ăn domeniul autorizării şi utilizării îngrăşămintelor;
 • pe baza concluziilor rezultate din inspecţiile efectuate se întocmesc procese verbale de control, rapoarte şi informări cu privire la aspectele constatate;
 • ţine sub strictă evidenţă dosarele rezultate în urma inspecţiilor efectuate şi răspunde direct pentru confidenţialitatea lor;
 • verifică pe baza tematicilor aprobate de conducerea M.A.D.R sau D.A.J., activitatea desfăşurată pe linia respectării legislaţiei în domeniul fertilizanţilor; 
 • colaborează cu laboratoarele autorizate pentru efectuarea analizelor chimice la probele de fertilizanţi prelevate de la operatorii economici; 
 • organizează şi efectuează controlul calităţii fertilizanţilor care circulă pe piaţă, în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare;
 • urmăreşte modul de depozitare, de ambalare şi etichetare a fertilizanţilor conform legislaţiei în vigoare;
 • verifică documentele de provenienţă, existenţa certificatului de conformitate, a documentelor privind originea fertilizanţilor, pentru a asigura trasabilitatea acestora;
 • verifică cerinţele speciale pentru fertilizanţi pe bază de azotat de amoniu, cu procent mai mare de 28% azot, acestea trebuie să facă dovada efectuării testului de rezistenţă la detonare, pentru fiecare lot, înainte de a fi introduse pe piaţă;
 • asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind controlul fertilizanţilor;
 • dispune reţinerae oricărei cantităţi de fertilizanţi care nu corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare;
 • constată contravenţiile şi aplică sancţiunile prevăzute de actele normative din domeniu în vigoare;
 • înregistrează rezultatele analizelor, pe care le primeşte de la laboratoarele autorizate;
 • transmite lunar rapoarte către D.G.I.T.C. din cadrul M.A.D.R. privind neregulile constatate, activitaţea desfăşurată şi măsurilor ce se aplică pentru eliminarea deficienţelor constatate;
 • în cazul în care descoperă agenţi economici care au sediul în alt judeţ şi nu respectă legislaţia în domeniu, informează D.A.J. din judeţul unde agentul economic îşi are sediul, asupră prevederilor legale încălcate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare;
 • în situaţia în care primeşte informaţii de la altă D.A.J. judeţeană asupra nerespectării legislaţiei de către un agent economic din judeţul său, identifică locurile unde agentul economic care nu a respectat legislaţia, după care anunţă D.A.J.- urile unde au fost comercializate produsele;
 • participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul de activitate;
 • participă la întruniri, simpozioane, cursuri de perfecţionare privind implementarea politicilor agricole comunitare organizate de organismele europene şi internaţionale, după caz;
 • colaborează pe baza unor protocoale aprobate de conducerea D.A.J., cu celelalte instituţii (D.S.V.S.A., Garda Financiară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Comisariatul judeţenean al Garzii Naţionale de Mediu, Oficiul judeţean pentru Protecţia Consumatorului), pentru respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul fertilizanţilor;
 • rezolvă reclamaţiile, sesizările şi solicitările cetăţenilor, agenţilor economici şi participă la rezolvarea litigiilor privitoare la calitatea fertilizanţilor;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare şi de conducerea D.A.J. şi a M.A.D.R în domeniul de activitate;
 • păstreaza secretul profesional, în sensul de a nu divulga unei terte parti datele confidentiale de care a luat la cunostinta în timpul inspecţiilor şi controalelor;

  Inspecţii Tehnice si Control in Realizarea si Promovarea produselor din Industria Alimentara

 • întocmeşte şi actualizează baza de date a operatorilor din sectorul industriei alimentare şi a depozitelor de cereale;
 • verifică şi controlează respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării licenţei de fabricaţie cât şi a depozitelor de cereale; 
 • urmăreşte şi verifică realizarea programelor privind stimularea şi dezvoltarea producţiei alimentare, precum şi a creşterii competitivităţii produselor alimentare româneşti pe piaţa internă şi externă; 
 • urmăreşte şi verifică modul în care se respectă şi se aplică actele normative privind protecţia indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi a atestatelor de specificitate (certificarea caracteristicilor specifice) pentru produsele agricole şi produsele alimentare, în vederea obţinerii recunoaşterii şi protecţiei acestora pe piaţa Uniunii Europene;
 • urmăreşte şi verifică modul în care se respectă şi se aplică actele normative privind atestarea produselor tradiţionale, în vederea promovării acestora;
 • controlează în condiţiile legii, agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, depozitării, transportului şi comercializării produselor alimentare;
 • verifică modul de respectare a tehnologiilor, a reţetelor de fabricaţie, precum şi a calităţii produselor realizate de agenţii economici;
 • ia măsuri, în condiţiile legii, de suspendare a licenţelor până la remedierea deficienţelor sau de retragere definitivă a licenţelor agenţilor economici care produc, depozitează, transportă şi comercializează produse agroalimentare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ şi care contravin prevederilor legale în vigoare;
 • desfăşoară activităţi de inspecţie, în scopul verificării modului în care sunt respectate normele de realizare a producţiei agricole, de prelucrare a materiilor prime de origine agricolă şi animalieră, de ambalare, etichetare şi comercializare a tuturor produselor agricole procesate;
 • controlează respectarea legislaţiei privind acreditarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, depozitării, transportului şi comercializării alimentelor;
 • aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • participă la realizarea obiectivelor prevăzute în strategia dezvoltării agriculturii în sectorul industriei alimentare;
 • în cazul în care descoperă agenţi economici care au sediul în alt judeţ şi nu respectă legislaţia în domeniu, informează D.A.J. din judeţul unde agentul economic îşi are sediul, asupră prevederilor legale încălcate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare;
 • în situaţia în care primeşte informaţii de la alta D.A.J. judeţeană asupra nerespectării legislaţiei de către un agent economic din judeţul sau, identifică locurile unde agentul economic care nu a respectat legislaţia, după care anunţă D.A.J.- urile unde au fost comercializate produsele;
 • participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul de activitate;
 • colaborează pe baza unor protocoale aprobate de conducerea D.A.J., cu celelalte instituţii (D.S.V.S.A., Garda Financiară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Oficiul judeţean pentru Protecţia Consumatorului), pentru respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul de activitate; 
 • transmite lunar rapoarte către D.G.I.T.C. din cadrul M.A.D.R. privind neregulile constatate, activitatea desfăşurată şi măsurile ce se aplică pentru eliminarea deficienţelor constatate;
 • rezolvă reclamaţiile, sesizările şi solicitările cetăţenilor, agenţilor economici şi participă la rezolvarea litigiilor din domeniul de activitate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare şi de conducerea D.A.J. şi a M.A.D.R. în domeniul de activitate, sarcini ce vor fi stabilite de conducerea D.A.J. prin decizie;
 • păstrează secretul profesional, în sensul de a nu divulga unei terţe parţi datele confidenţiale de care a luat la cunoştinţa în timpul inspecţiilor şi controalelor; 

Inspectia tehnica si controlul in sectorul zootehnic

 • Întocmeşte rapoarte, note, informări cu privire la aspectele constatate în urma inspecţiilor realizate;
 • întocmeşte baza de date a operatorilor din sectorul zootehnic;
 • verifică pe baza tematicilor aprobate de că conducerea MADR sau DAJ respectarea legislaţiei de către agenţii economici care desfăşoară activitate în sectorul zootehnic; 
 • aplică sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • participă la realizarea obiectivelor prevăzute în strategia dezvoltării agriculturii în sectorul zootehnic;
 • în cazul în care descoperă agenţi economici care au sediul în alt judeţ şi nu respectă legislaţia în domeniu, informează D.A.J. din judeţul unde agentul economic îşi are sediul, asupră prevederilor legale încălcate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare;
 • în situaţia în care primeşte informaţii de la alta D.A.J. judeţeană asupra nerespectării legislaţiei de către un agent economic din judeţul sau, identifică locurile unde agentul economic care nu a respectat legislaţia, după care anunţă D.A.J.- urile unde au fost comercializate produsele;
 • participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul de activitate;
 • colaborează pe baza unor protocoale aprobate de conducerea D.A.J., cu celelalte instituţii (D.S.V.S.A., Garda Financiară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Oficiul judeţean pentru Protecţia Consumatorului), pentru respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul de activitate;
 • transmite lunar rapoarte către D.G.I.T.C. din cadrul M.A.D.R. privind neregulile constatate, activitatea desfăşurată şi măsurile ce se aplică pentru eliminarea deficienţelor constatate;
 • rezolvă reclamaţiile, sesizările şi solicitările cetăţenilor, agenţilor economici şi participă la rezolvarea litigiilor din domeniul de activitate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare şi de conducerea D.A.J. şi a M.A.D.R. în domeniul de activitate, sarcini ce vor fi stabilite de conducerea D.A.J. prin decizie;
 • păstrează secretul profesional, în sensul de a nu divulga unei terţe parţi datele confidenţiale de care a luat la cunoştinţa în timpul inspecţiilor şi controalelor;

Inspectia teritoriala pentru agricultura :

 • participă la realizarea obiectivelor prevăzute în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale;
 • cunoaşterea temeinică şi operativă a prevederilor actelor normative referitoare la agricultură, dezvoltare rurală şi industrie alimentară şi desfăşurarea de activităţi pentru aducerea la cunoştinţă producătorilor agricoli privaţi a respectivelor acte normative;
 • organizează din dispoziţia conducerii D.A.J. instruiri ale producătorilor agricoli în domeniile tehnic, economic, management, marketing, gestiune economică, după caz;
 • stabileşte baza de date a operatorilor din sectorul producţiei vegetale, animale, industrie alimentară, legume-fructe, vitivinicol, etc.;
 • culege şi transmite DAJ şi MADR toate datele operative privind producţia agricolă vegetală, animală, industrie alimentară, etc., şi monitorizarea acestor acţiuni;
 • verifică, pe bază de tematică, aplicarea tehnologiilor în exploataţiile comerciale producătoare de fructe, legume, pepeni, ciuperci, flori şi plante ornamentale de seră;
 • urmăreşte şi verifică pe bază de tematică, realizarea programelor privind stimularea şi dezvoltarea producţiei alimentare, precum şi a creşterii competitivităţii produselor alimentare pe piaţa internă şi externă;
 • identifică operatorii economici de îngrăşăminte chimice (producători, importatori, comercianţi) şi transmite informări către compartimentul specialitate;
 • ia măsuri, în condiţiile legii, pentru evidenţa, apărarea, conservarea şi folosirea completa si raţională a terenurilor agricole;
 • îndrumă producătorii agricoli în vederea cultivării suprafeţelor de teren deţinute şi aplicării tehnologiilor de cultură specifice;
 • acordă consultanţă profesională pentru orientarea potenţialilor beneficiari în accesarea fondurilor programelor de dezvoltare rurală şi orientarea producătorilor agricoli în stabilirea structurii producţiei vegetale şi animale potrivit cerinţelor pieţii;
 • sprijină iniţiativele de asociere a producătorilor agricoli în grupuri de producători, asociaţii familiale, societăţi agricole, precum şi integrarea producătorilor agricoli cu societăţile comerciale de valorificare, industrializare, comercializare a produselor vegetale şi animale:
 • urmăreşte modul de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţii cu această destinaţie a producţiei;
 • urmăreşte implementarea şi actualizarea Registrului Plantaţiilor Viticole, trimiţând informaţii compartimentului de specialitate;
 • monitorizează, pe bază de tematică, comercializarea vinurilor şi a altor produse vitivinicole la nivel local şi transmiterea eventualelor nereguli constatate Compartimentului ISCTV;
 • urmăreşte modul de respectare, de către toţi agenţii economici, a legislaţiei vitivinicole în vigoare;
 • urmăreşte şi verifică modul cum se respectă legislaţia privind calitatea produselor alimentare în vederea îndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor Uniunii Europene;
 • verifică, pe bază de tematică, modul cum se respectă şi se aplică actele normative privind produsele tradiţionale, în vederea promovării acestora; 
 • controlează în condiţiile legii, pe bază de tematică, agenţii economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei, depozitării, transportului şi comercializării produselor alimentare;
 • verifică, pe bază de tematică, activităţile ce au ca obiectiv stabilirea modului de aplicare şi respectare pe teritoriul localităţii a prevederilor legislative din domeniul zootehniei;
 • verifică pe bază de tematică aplicarea tehnologiilor de către producătorii agricoli de pe raza administrativă a localităţilor aflate în responsabilitate, privind producţia vegetală;
 • participă, pe bază de tematică, la activităţi de inspecţii şi control în domeniul OMG pentru fiecare cultivator, din localităţile unde sunt nominalizaţi; 
 • monitorizează cultivatorii de plante modificate genetic şi întocmeşte documentaţia necesară;
 • în scopul cunoaşterii întregii activităţi din agricultură şi dezvoltare rurală întocmeşte date operative cu caracter permanent şi/sau periodic, de la toţi agenţii economici din agricultură şi industrie alimentară, ce-şi desfăşoară activitatea la nivelul unităţii administrativ-teritoriale pentru care este responsabil;
 • sprijină producătorii agricoli în utilizarea buletinelor de avertizare legate de necesitatea efectuării tratamentelor pentru boli şi dăunători şi monitorizarea aplicării tratamentelor;
 • monitorizează şi întocmeşte situaţiile privind calamităţile naturale;
 • monitorizează modul de acordare a ajutoarelor financiare către producătorii agricoli, pe baza tematicilor primite de la MADR;
 • monitorizează starea de vegetaţie a culturilor însămânţate, preia datele din teritoriu, le centralizează şi le transmite la D.A.J. sau MADR.
 • monitorizează şi întocmeşte situaţia producătorilor agricoli care practică agricultură ecologică;
 • pune în aplicare măsurile dispuse de conducerea D.A.J., ca urmare a inspecţiilor efectuate de alte compartimente;
 • participă în comisiile în care este nominalizat, în baza diverselor acte normative, asumându-şi responsabilitatea pentru domeniul de activitate;
 • participă la cursuri de pregătire profesională în domeniul de activitate;
 • colaborează pe baza unor protocoale aprobate de conducerea D.A.J., cu celelalte instituţii (D.S.V.S.A., Garda Financiară, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Comisariatul judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu, Oficiul judeţean pentru Protecţia Consumatorului), pentru respectarea legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul de activitate; 
 • verifică aspectele sesizate în petiţiile cetăţenilor, agenţilor economici, etc., şi participă la rezolvarea litigiilor din domeniul de activitate;
 • răspunde de confidenţialitatea lucrărilor întocmite, în sensul de a nu divulga unei terţe parţi datele de care a luat la cunoştinţa în timpul inspecţiilor şi controalelor;
 • transmite lunar rapoarte către D.G.I.T.C. din cadrul M.A.D.R. privind neregulile constatate, activitatea desfăşurată şi măsurile ce se aplică pentru eliminarea deficienţelor constatate;
 • îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de actele normative în vigoare şi de conducerea D.A.J. şi a M.A.D.R în domeniul de activitate, sarcini ce vor fi stabilite de conducerea D.A.J. prin decizie;


Sari la conținut